Pest och hungersnöd. Martin Wierup, professor

Martin Wierup är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hans centrala kompetensområde är djurens infektionssjukdomar, deras förekomst, spridningsvägar och epidemiologi. Fokus för hans forskning har varit kontroll av salmonella i djuruppfödningen och att med förebyggande metoder minska behovet av antibiotika och därmed risker med antibiotikaresistens. En ambition har varit att dokumentera, sprida kunskapen om samt stärka de framgångsrika svenska insatser på dessa områden, som globalt också är två av de viktigaste inom veterinär folkhälsa.

Under många år har han varit vetenskaplig expert för riskbedömningar av djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet inom EU och dessutom bl.a. för WHO, OIE, FAO. Detta har bidragit till att svenska erfarenheter har använts särskilt inom EU, som i förbudet av foderantibiotika och en mer fokuserad kontroll av salmonella men också till att i Sverige kunnat dra nytta av andra länders kunskap och erfarenheter. Förutsättningar har skapats och bidragit till att berörda regelverk nu kan baseras på evidensbaserad kunskap.

År 20i16 tilldelades han Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) Meritorious Award.

Martin Wierup har deltagit i den allmänna debatten i angelägna frågor om djurhållning och djurhälsa, med syftet att beskriva veterinärmedicinska fakta så att politiska beslut ska baseras på evidens och inte på andra krafter.